Helsetilsynet – du kan klage på helsetjenester

januar 26, 2016 Helsevesenet

 

Den som har opphold i Norge skal ha rett på nødvendige helsetjenester og verdig omsorg. Det er helsevesenet som har ansvaret for at du får de tjenestene du har krav på og behandles på en god og riktig måte som anerkjenner ditt menneskeverd. Både primærhelsetjenesten i kommunen og sykehusene, det vil si den statlige spesialisthelsetjenesten, har et slikt ansvar. Private helsetilbydere kommer også inn under de samme reglene når de tilbyr tjenester gjennom offentlige kanaler.

I tillegg til rettighetene du har når det gjelder tjenester, kommer også diverse relaterte rettigheter, som for eksempel den hevdvunne rett til dekning av transportutgifter, og ikke minst retten til å se din egen journal der diagnoser og behandling står beskrevet. Utover dette har også pårørende i noen tilfeller rettigheter. Alt helsepersonell er pliktig til å kjenne til rettighetene dine og utøve sitt yrke i samsvar med det. Dette er en viktig del av det norske Helsevesen som dessverre noen ganger blir forglemt.

Som pasient har du derfor rett til å klage hvis du ikke får tjenestene du har krav på, eller helsevesenet ellers bryter med det som er nedfelt i lover og regler. I de aller fleste tilfeller vil det være fylkesmannen i ditt fylke som mottar og behandler klagen din. Dersom du klager, vil han opprette det som kalles en rettighetssak. Så vil han ta stilling til hva slags rettigheter du har, og om helsevesenet har tilbudt deg det du har krav på og behandlet deg på en god måte. I noen tilfeller vil fylkesmannen simpelthen be helsevesenet om å se på saken din på nytt, i andre tilfelle vil han formulere et pålegg.

blanche-lite