Helse Sør-Øst: Norges største helseforetak

desember 15, 2015 Helsevesenet

 

Helse Sør-Øst er giganten i norsk helsevesen, og leverandør av helsetjenester til flertallet av Norges befolkning. Med sammenslåingen av de regionale foretakene for Sørlandet og Østlandet i 2007 fikk Helse Sør-Øst ansvaret for nesten 3 millioner mennesker, og omsetningen er i dag over 80 milliarder kroner i året – sånn sett kan Helse Sør-Øst kanskje også ses som en av landets aller største bedrifter. Den er utvilsomt Norges største arbeidsgiver, med hele 80 000 ansatte.

Det viktigste nedslagsfeltet for Helse Sør-Øst er nødvendigvis det sentrale østlandsområdet rundt Oslo, men av distriktshensyn er hovedkontoret lagt til innlandsbyen Hamar. Likevel finnes det også et eget kontor i Oslo, samt i Skien og Tønsberg i Vestfold. Sistnevnte kontor har ansvaret for valg av behandlingssted i de aller fleste tilfeller.

Det er selvfølgelig den norske stat som eier Helse Sør-Øst. At man likevel har valgt å organisere driften i et foretak antyder en viss skepsis til at ordinær statlig drift ville lykkes i å tvinge frem den nødvendige effektivisering. Derfor har staten valgt foretak som jevnlig rapporterer til eieren gjennom jevnlige meldinger, rapporter, beretninger, og regnskap. Her skal både kravene til Helsedepartementet og til regnskapsloven oppfylles på en adekvat måte.

Den mest kjente delen av dette regionale helseforetaket er selvfølgelig sykehusene som er organisert som morselskapets døtre. I alt er det 11 av disse, i tillegg til at man også har knyttet til seg en rekke private sykehus for å dele på oppgaver. Blant de mest kjente av disse finnes blant andre Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

I tillegg til pasientbehandling på sykehus har imidlertid Helse Sør-Øst også ganske mange andre oppgaver. Det inkluderer for eksempel opplæring for de som skal jobbe i Helsevesen, herunder leger, sykepleiere, og andre yrkesgrupper. I tillegg driver foretaket med betydelig forskning og jobber også med for eksempel opplæring av pårørende til syke mennesker. Andre spesialiserte tjenester inkluderer psykiatriske institusjoner og institusjoner for rus og rehabilitering. Sykehusene har også tilknyttet apotek og laboratorier som hører til under Helse Sør-Øst sin autoritet.

Dagens leder for Helse Sør-Øst er Cathrine Lofthus, en erfaren lege og forsker som blant annet har gjort undersøkelser innenfor feltet osteoporose og hoftebeinsbrudd. Hun tok over etter at den forrige direktøren fikk så mye kritikk at hun til slutt valgte å si opp og forlate landet.

blanche-lite